Kjøling

F-gasser eller drivhusgasser er alle typer gasser som bidrar til å øke drivhuseffekten. KFK- og HKFK-gasser er eksempler på fluorholdige klimagasser som er faset ut, fordi disse gassene bidrar til å bryte ned ozonlaget som beskytter jorda mot skadelig ultrafiolett stråling. Fluorforbindelser som hydrofluorkarboner (HFK) bryter ikke ned ozonlaget, og ble derfor introdusert som erstatninger for KFK og HKFK i første halvdel av 90 tallet. For å redusere utslippene av disse F-gassene og oppfylle EUs mål og forpliktelser om klimaendringer i henhold til Kyotoavtalen, vedtok Europaparlamentet og Rådet den 17. mai 2006 forordning (EF) nr. 842/2006 om visse fluorholdige klimagasser (F-gassforordningen).

Som følge av EU-direktiv om at HKFK-gasser siden 2015 ikke lenger kan etterfylles i eldre anlegg, opplever vi at antall henvendelser har økt relatert til kjøling de siste årene.

Våre kuldeteknikere kan hjelpe med konvertering av eksisterende kjøleanlegg fra HKFK-gasser til den godkjent kuldemedium. Vi kan også hjelpe med prosjektering og installering av nye kjøleanlegg i de tilfellene hvor kjølesystemene er eldre og modne for utskifting.

Prosjektering, installering, forbedring, service og opplæring

Det er F-gass som i dag er anbefalt kjølemedium, og alle våre kuldeteknikere er F-gass sertifiserte. Vi har ekspertise som kan benyttes i alle faser av et kjøleanlegg sitt livsløp, fra prosjektering til service, etterfylling og lekkasjekontroll. Vi vil også hjelpe anleggseiere med informasjonen de behøver for forsvarlig og sikker drift.

Kjøling


Ønsker du å få en bedre oversikt over lovkrav tilknyttet til kjøling, loggbok, lekkasjesøking og tilsyn, så har vi skrevet en introduksjon til dette som du kan lese.

Kjøleanlegg


Uansett om du ønsker å oppgradere eller skifte ut et eksisterende kjøleanlegg, alternativt å få prosjektert og installert kjøleanlegg i forbindelse med nytt anlegg, så kan vi hjelpe.

Kjøleteknikk


De fleste kjøleanlegg benytter F-gass som kuldemedium. Lekkasjekontroll er viktig for å redusere utslipp av skadelige klimagasser.

Lekkasjekontroll


Lekkasjekontroll er pålagt alle anleggseiere som benytter F-gasser i kjøleanlegg, og det er også anbefalt å utføre på kjøleanlegg som ikke benytter F-gasser.